CSGO Tournament, Fashion Show, Fitness, Theater Arts – Entertainment

CSGO Tournament prize money of $800, UTA Fashion Show, Fitness Center Activities, and the Entertainment Section.